S odpadom hráme čistú hru

Úplné pravidlá súťaže

Účelom tohto dokumentu je  úprava pravidiel súťaže „S odpadom hráme čistú hru“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže. 

1. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je spoločnosť CRH (Slovensko) a. s., so sídlom 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973, zapísaná v OR OS Bratislava I, vložka č. 1265/B (ďalej len „organizátor“)

 

2. Cieľ, doba a miesto konania súťaže:


Súťaž prebieha 8 týždňov, v dobe od 26.7. do 19.9.2021 (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je edukovať zamestnancov spoločnosti CRH (Slovensko) a.s. o správnom nakladaní s odpadmi, o oblasti obehového hospodárstva a o alternatívnych palivách. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách.

 

3. Účasť v súťaži:


3.1 Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, zamestnanec spoločnosti CRH (Slovensko) a.s. alebo jej dcérskych spoločností, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorý má v čase konania súťaže adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“). 3.2 Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že počas doby konania súťaže vyplní v každý kalendárny týždeň konania súťaže on-line registračný formulár umiestnený na internetovej stránke www.cistahra.sk (ďalej len „registračný formulár“ a „stránky súťaže“), označí správnu odpoveď na otázku a tento prostredníctvom stránok súťaže odošle do súťaže. Môže sa tiež zapojiť vyplnením odpovedného lístka a jeho vložením do boxu s logom súťaže. Do registračného formulára je potrebné vyplniť meno a priezvisko súťažiaceho, telefónne číslo a označiť, na ktorej prevádzke pracuje. Registračný formulár je potrebné vyplniť riadne, správne, úplne a pravdivo. Pred vyplnením a odoslaním registračného formulára do súťaže je súťažiaci povinný riadne sa oboznámiť s úplnými pravidlami súťaže a registráciu do súťaže je oprávnený dokončiť (t.j. registračný formulár vyplniť a odoslať do súťaže) len v prípade, ak v plnom rozsahu spĺňa úplné pravidlá súťaže (plná spôsobilosť  na právne úkony atď.), s týmito v plnom rozsahu súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorých registračný formulár bol do súťaže odoslaný a doručený počas doby konania súťaže, a ktorí zároveň splnili všetky ostatné podmienky súťaže. 

 

3.3 V súťaži výherca získava jednu z vecných cien, ktorými sú marketingové predmety organizátora v rôznej finančnej hodnote. Ich zoznam bude zverejnený do začiatku súťaže v informačnom newslettri.

 

3.4 Do súťaže sa možno zapojiť jedenkrát počas príslušného kalendárneho týždňa vyplnením on-line formulára alebo odovzdaním hlasovacieho lístka do pripravených boxov umiestnených v prevádzkach organizátora. Viacnásobná registrácia jedného súťažiaceho do súťaže počas jedného týždňa môže byť považovaná za porušenie týchto pravidiel s príslušnými následkami. Organizátor má právo konečného posúdenia splnenia podmienok účasti v súťaži jednotlivými súťažiacimi.


3.5 Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či pôjde o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor tiež vylúči zo súťaže účastníka súťaže, ktorý o to požiada organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. 


4. Princíp súťaže, výhercovia súťaže, výhry v súťaži:


4.1 Odoslaním a doručením registračného formulára alebo hlasovacieho lístka a označením správnych odpovedí je účastník zaradený do žrebovania o výhru v súťaži. Výhercu súťaže určí žrebovanie, ktoré zabezpečí organizátor. 


4.2 Žrebovanie výhercov zabezpečí organizátor, najneskôr vždy v stredu za predchádzajúci týždeň, bez zbytočného odkladu po skončení príslušného týždňa doby konania súťaže, a to tak, že:

  • spomedzi všetkých registračných formulárov a odpovedných lístkov vyžrebuje pod dohľadom minimálne dvoch osôb ako zástupcov organizátora 63 výhercov. Náhradník je žrebovaný a výhra na neho prechádza v prípade, ak by sa prvého vyžrebovaného nepodarilo skontaktovať. Výherca sa žrebuje len z registračných formulárov a odpovedných lístkov, ktoré boli riadne vyplnené, odoslané a doručené do súťaže počas doby konania súťaže. Výhra v súťaži je neprenosná.
  • Výherca bude oficiálne oznámený v informačnom newslettri organizátora.

 

4.3 Výherca bude o výhre v súťaži upovedomený bez zbytočného odkladu po jeho vyžrebovaní a to telefonicky na číslo, ktoré vyplnil do registračného formulára alebo odpovedného lístka, na základe ktorého sa zapojil do súťaže. Súčasťou upovedomenia výhercu o výhre v súťaži bude aj doplnenie údajov nevyhnutných na odovzdanie výhry a dojednanie podmienok jej odovzdania. V prípade, ak sa výhercu do 7 kalendárnych dní odo dňa jeho vyžrebovania nepodarí napriek opakovanej snahe skontaktovať (najmenej 3 pokusy o skontaktovanie na poskytnutom telefónnom čísle) a/alebo výherca neposkytne organizátorovi údaje nevyhnutné na odovzdanie výhry a dojednanie podmienok jej odovzdania, nárok výhercu na výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. O použití výhry, ktorá nebola odovzdaná výhercovi súťaže, rozhoduje podľa svojho uváženia organizátor. Výherca ani náhradníci nemajú nárok na kompenzáciu výhry v žiadnej forme.


4.4 Údaje o výhercovi v rozsahu meno, priezvisko, prevádzka na ktorej pracuje, prípadne fotografie a videá z odovzdávania cien môžu byť po jeho vyžrebovaní uverejnené vo firemných  komunikačných médiách organizátora, na intranete, cez informačný newsletter, a iných sociálnych médiách organizátora, vrátane propagačných materiálov, s čím súťažiaci zaslaním registračného formulára alebo odpovedného lístka do súťaže potvrdzuje súhlas. 

 
4.5 Odovzdanie výhry bude podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel (okrem iného najmä podmienok podľa bodu 3.1 týchto pravidiel) a predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti výhercu.

 

5.
Odoslaním registračného formulára alebo odpovedného lístka do súťaže udeľuje súťažiaci organizátorovi a jeho dcérskym spoločnostiam so sídlom v SR patriacim do skupiny CRH v zmysle § 12 Občianskeho zákonníka pre prípad výhry a zdokumentovania jej odovzdania bezodplatný súhlas na vyhotovenie a/alebo použitie obrazových snímok (fotografie) a obrazových a zvukových záznamov (videá) týkajúcich sa jeho osoby. Tento súhlas sa udeľuje na: (i) na všetky spôsoby použitia pre účely prezentácie a propagácie súťaže a (ii) v územnom, vecnom a časovo neobmedzenom rozsahu.

 


6.
V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním (resp. nekonaním) v rámci súťaže a/alebo v súvislosti s ňou porušil akékoľvek práva tretej osoby, najmä autorské práva, práva na ochranu osobných údajov a/alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný, a ak organizátorovi a/alebo akejkoľvek tretej osobe v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, zaväzuje sa ju súťažiaci v plnom rozsahu nahradiť. 7.
Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s organizátorom, ktorým je predmetná súťaž. 


8.
Účasť v súťaži ani výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách. 


9.
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť, zmeniť  alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené písomne vo forme dodatku k týmto pravidlám súťaže a zverejnené na stránkach súťaže. Účinnosť zmien podľa predchádzajúcej vety nastáva okamihom ich zverejnenia podľa predchádzajúcej vety, ak nie je výslovne uvedený neskorší okamih nadobudnutia ich účinnosti. Organizátor bude o zmenách informovať súťažiacich prostredníctvom informačného newslettera.


10.
Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke internetových stránok, vrátane problémov na strane poštových prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Organizátor nezodpovedá ani za oprávnenosť použitia telefónnych čísel použitých súťažiacimi v rámci súťaže.

 

11.
Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercom nevzniká právo výhry reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhry podľa týchto pravidiel nahradiť inými výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky odovzdávania výhier. 

 

12.
V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na iných materiáloch a textom týchto úplných pravidiel súťaže, platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. 

 

13.
V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Organizátora súťaže konečné a záväzné. Každý účastník súťaže svojou účasťou na nej vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s celým obsahom pravidiel riadne oboznámený.

 

14. Ochrana osobných údajov

Organizátor – spoločnosť CRH (Slovensko) a.s. ako prevádzkovateľ týmto poskytuje fyzickým osobám zúčastňujúcim sa súťaže nasledovné informácie v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov):

Spracúvané osobné údaje: údaje v rozsahu podľa bodu 3.2 tohto štatútu, iné identifikačné a kontaktné údaje poskytnuté dotknutou osobou pred a počas súťaže ako aj fotografie a videá z vyhlásenia výsledkov súťaže

Účel spracúvania: realizácia súťaže organizátorom (t.j organizácia súťaže, jej vyhodnotenie, kontrola a doručenie výhier)

Právny základ spracúvania: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy – záväzkov organizátora vyplývajúcich zo súťaže

Doba uchovávania/kritériá na jej určenie: doba trvania súťaže (do odovzdania výhier) a tri roky po jej skončení pre účely uplatnenia právneho nároku, kalendárny rok v registratúre organizačného útvaru, úložná doba podľa registratúrneho poriadku a plánu

Práva súťažiaceho ako dotknutej osoby: právo na prístup k osobným údajom, na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, na namietanie spracúvania, na prenosnosť osobných údajov, na podanie sťažnosti a návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa a v prípade ich neposkytnutia nie je možné získanie výhry zo súťaže.

Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie sa nevykonáva.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: kontakt@sk.crh.com


Úplné pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na internetových stránkach www.cistahra.sk.

 

Tieto pravidlá sú platné od 26.7.2021 

V Bratislave, dňa 26.7.2021

Vedeli ste, že?

Vyhadzujeme dvakrát toľko smetí, ako pred pätnástimi rokmi?

Na výrobu 1 fľaše balenej vody sa spotrebujú 3 litre vody?

Z recyklovaného plastu z PET fliaš sa s pomocou nášho cementu dá vyrobiť dekoratívna lavička?

1 dcl oleja, ktorý vylejete do kanalizácie môže znečistiť až tisíc litrov vody?

Najväčšiu zložku odpadu, asi 35 %, tvorí biologický odpad z kuchýň?

Jedna tona zberového papiera môže zachrániť až 17 stromov?

Sklo sa v prírode rozkladá asi 4000 rokov?

Spací vak možno vyrobiť aj recykláciou plastových fliaš? Aby mal dostatočnú izoláciu, spotrebujú ich 114.

Plastové vrchnáčiky je možné recyklovať na batérie do áut, povrazy či metly, záhradné hrable?

Z 30 plastových fliaš sa dá vyrobiť bunda, z 10 tričko a zo 63 sveter?

Na Slovensku skládkujeme až 56 % odpadu a napríklad v Rakúsku končia na skládke len 2 % odpadu?

Skládky sú tretím najväčším producentom metánu, ktorý je oveľa nebezpečnejší skleníkový plyn než CO2?

Skládky znečisťujú pôdu, podzemné vody aj vzduch?

Súčasťou alternatívnych palív sú aj drevo, papier, biologické zložky? Aj vďaka nim znižujeme emisie CO2 v porovnaní s uhlím až o 30 – 40 %.

Plasty a gumy, ktoré sa vyrábajú z ropy, majú z chemického hľadiska dokonca porovnateľné zloženie a výhrevnosť, ako napr. nafta či benzín, bežne používané v spaľovacích motoroch?

V Rakúsku či Nemecku nahrádzajú alternatívne palivá pri výrobe cementu až 80 – 90 % fosílnych palív, vďaka tomu sa im darí dosahovať najlepšie hodnoty emisií CO2 vo svete?

Z alternatívnych palív, ktoré zhodnocujeme v našich cementárňach nezostane ani smietka? Ich zvyšky sa totiž stanú súčasťou našich produktov.

Za posledných 15 rokov sa nám podarilo vďaka alternatívnym palivám znížiť emisie CO2 až o 20%?

Vďaka alternatívnym palivám sa nám darí znižovať objem spotrebovanej energie pri výrobe cementu?