Viete, čo všetko sa dá triediť?

 

Ak chceme správne nakladať s odpadom, začnime so separovaním, teda triedením odpadu. Na Slovensku triedime stále málo, v roku 2019 sme vytriedili menej ako 40 % odpadu. Opätovne využiť by sme pritom dokázali až 70 – 80 % odpadu.

 

Prečo triediť?

Keď budeme triediť, budeme šetriť aj  prírodné zdroje, ktoré by sa inak museli vyťažiť – napríklad drevo, piesok, vápenec, ropu, kovy.

Do komunálneho odpadu vyhadzujte len to, čo neviete vytriediť. Pozor, určite viete, že tam nepatrí biologický rozložiteľný odpad z kuchyne, ani lieky, ktoré patria do lekárne. Použité batérie viete odovzdať v predajniach elektroniky, pneumatiky zase v servisoch. Informujte sa vo svojej obci, čo všetko môžete tiež odovzdať na zberných dvoroch.

Ak si s nejakým kusom odpadu neviete poradiť a neviete, kam patrí, môžete sa obrátiť na Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Envidom telefonicky na číslo: 02 5022 1300 alebo mailom na adresu: info@envidom.sk.

Odpad surovinou

Aj odpad, ktorý nie je vhodný na triedenie, kvôli jeho zmiešanému pôvodu, sa dá zhodnotiť. Najekologickejšou formou spracovania takéhoto odpadu je jeho spracovanie do formy alternatívnych palív, ktoré je možné ďalej energeticky zhodnotiť, napríklad aj v našich cementárňach. Približne 170 kg alternatívneho paliva vie pri výrobe cementu nahradiť 100 kg uhlia potrebného na tvorbu energie. Takéto alternatívne palivá nám pomáhajú znižovať objem emisií CO2, šetriť energiu aj neobnoviteľné zdroje.